اساتید دوره دوم متوسطه

استاد امیدوار - دبیر فیزیک
استاد امیدوار - دبیر فیزیک
استاد الماسی - دبیر زیست شناسی
استاد الماسی - دبیر زیست شناسی
استاد بحرانی - دبیر شیمی
استاد بحرانی - دبیر شیمی
استاد سلطانی - دبیر ریاضی
استاد سلطانی - دبیر ریاضی
استاد فلاحی - دبیر زیست شناسی
استاد فلاحی - دبیر زیست شناسی
استاد جلیل اسماعیل پور - دبیر شیمی
استاد جلیل اسماعیل پور - دبیر شیمی
استاد بهاءالدینی - دبیر ریاضی
استاد بهاءالدینی - دبیر ریاضی
استاد فخار - دبیر فیزیک
استاد فخار - دبیر فیزیک
استاد نقشوار - دبیر زیست شناسی
استاد نقشوار - دبیر زیست شناسی
گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال