رتبه های برتر کنکور تجربی سال ۹۸

فرهنگ امیری
 • رتبه 3 کشوری کنکور 98

زهرا نامور
 • رتبه 5 منطقه کنکور 98

زهرا مرحمتی
 • رتبه 10 منطقه کنکور 98

پدرام پاسیار
 • رتبه 17 منطقه کنکور 98
 • درصد 97 فیزیک در کنکور

آرشین قائدی
 • رتبه32 منطقه کنکور 98
 • درصد 93 فیزیک در کنکور

رضا کاظمی
 • رتبه36 منطقه کنکور 98
 • درصد 100 فیزیک در کنکور

امیر حسین رجبی
 • رتبه 52 منطقه کنکور 98
 • درصد 100 فیزیک در کنکور

ساینا شیرازی زاده
 • رتبه 59 منطقه کنکور 98

امیرحسین مهرپور
 • رتبه 62 منطقه کنکور 98

پارسا صدرالدینی
 • رتبه 85 منطقه کنکور 98

آرین واقفی
 • رتبه 99 منطقه کنکور 98

امیرحسین عسکرپور
 • رتبه 125 منطقه کنکور 98

امیرحسین شریعت خواه
 • رتبه 133 منطقه کنکور 98

شایان رضاییان زاده
 • رتبه 152 منطقه کنکور 98
 • درصد 100 فیزیک در کنکور

علی صحراخیز
 • رتبه 163 منطقه کنکور 98

پدرام پارسا
 • رتبه 165 منطقه کنکور 98

بابک نوجوان
 • رتبه 167 منطقه کنکور 98

علی شاکر
 • رتبه 168 منطقه کنکور 98

سیدمحمدرضا مسعودی
 • رتبه 222 منطقه کنکور 98

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال