رتبه های برتر کنکور تجربی سال ۹۹

فرزین رجایی
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

سپهر محمدی
 • دندانپزشکی - شهید بهشتی تهران
 • کنکور 99

رضا رهبر
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

علیرضا آزادیان
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

آرشام فرشچیان
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

سینا استوارپور
 • پزشکی -جهرم
 • کنکور 99

احمدصالح جوانمردی
 • دندانپزشکی - شیراز
 • کنکور 99

زهره کریمی
 • دندانپزشکی - شیراز
 • کنکور 99

پوریا نصرالله زاده
 • پزشکی - جهرم
 • کنکور 99

حمیدرضا صفری
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

کتایون میرفردی
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

عرشیا موسی پور
 • پزشکی - یزد
 • کنکور 99

شهناز لشکری
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

امیرحسین قاسم زاده
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

پویا بنافی
 • دندانپزشکی - یزد
 • کنکور 99

کیا صولتی
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

مهدی باصری
 • پزشکی - فسا
 • کنکور 99

محمدجواد حیدریان
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

نیکراد کریمی جنشنی
 • داروسازی - تبریز
 • کنکور 99

علی مهدی پور
 • بینایی سنجی - زاهدان
 • کنکور 99

علی دهقان
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

محمدجواد بیگلری
 • پزشکی - فسا
 • کنکور 99

علی تقی پور
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

طاها فروردین
 • پزشکی - شیراز
 • کنکور 99

محمد متاله
 • داروسازی - شیراز
 • کنکور 99

امیررضا شحنه زاده
 • پزشکی - یزد
 • کنکور 99

آرتین علاقه بند
 • دندانپزشکی - بندرعباس
 • کنکور 99

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال