گروه مشاوره

مهندس مظلومی

ارشد روانشناسی عمومی

مهندس حجازی
مهندس حجازی

مدیر مشاوره

دکتر عربانی
دکتر عربانی

روانشناس عمومی

مهندس ابراهیم نژاد

ارشد روانشناسی بالینی

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال