ارتباط با ما

icon
واحد پسران
بلوار شاهد - دبیرستان تفضلی
icon
09173800198
مهندس علیرضا مظلومی ( مدیریت )
icon
09175577552
خانم روشن (کارشناس ثبت نام واحد پسران)
icon
09392217336
مهندس پویا امیدوار ( کارشناس برگزاری آزمون ها )
icon
09177071540
مهندس فخار(کارشناس برگزاری آزمون ها)
icon
واحد دختران
بلوارنیایش -دبیرستان پژمان
icon
09173800198
مهندس علیرضا مظلومی (مدیریت)
icon
09175577554
خانم بوستانی ( کارشناس ثبت نام واحد دختران)
icon
09177071540
مهندس فخار(کارشناس برگزاری آزمون ها)
icon
09392217336
مهندس پویا امیدوار ( کارشناس برگزاری آزمون ها )
گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال