استاد نادر اسماعیل پور – دبیر فیزیک

دبیر فیزیک

teacher-esmaeilpour
حل نمونه سوال پایه دهم-مبحث چگالی
حل نمونه سوال چگالی- پایه دهم
حل نمونه سوال الکتریسیته ساکن- پایه یازدهم
حل نمونه سوال پایه یازدهم - مبحث الکتریسیته ساکن
گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال