استاد نادر اسماعیل پور- دبیر فیزیک

دبیر فیزیک

حل نمونه سوال پایه دهم-مبحث چگالی

حل نمونه سوال الکتریسیته ساکن- پایه یازدهم

حل نمونه سوال چگالی- پایه دهم

حل نمونه سوال پایه یازدهم – مبحث الکتریسیته ساکن

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال