اساتید دوره اول متوسطه

استاد منصوری - دبیر شیمی
استاد منصوری - دبیر شیمی
استاد مهاجر - دبیر فیزیک
استاد مهاجر - دبیر فیزیک
استاد سامانیان - دبیر زیست شناسی
استاد سامانیان - دبیر زیست شناسی
استاد پیکر- دبیر ادبیات
استاد پیکر- دبیر ادبیات
استاد جانبازی - دبیر ریاضی
استاد جانبازی - دبیر ریاضی
گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال