زمردیان
زمردیان

دبیر ریاضی

کلانی
کلانی

دبیر عربی

عواطفی نژاد
عواطفی نژاد

دبیر زیست

بیژن
بیژن

دبیر ریاضی

پروتا
پروتا

دبیر ادبیات

نصیری
نصیری

دبیر شیمی

شکری زاده
شکری زاده

دبیر ریاضی

امیدی
امیدی

دبیر ادبیات

فخار
فخار

دبیر فیزیک

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال